Edukacja przez zabawę

Wysokie kompetencje naszych nauczycieli zapewniają maluszkom nie tylko optymalne warunki do indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach,  ale też atmosferę bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, a także pełnej akceptacji oraz szacunku.

Nauczyciele realizują program żłobka poprzez:

Edukację przez zabawę

Nasze długoletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że najbardziej efektywna jest edukacja poprzez zabawę. Dlatego też proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie poprzez zabawę z wykorzystaniem metod aktywizujących. Stwarzamy maluszkom środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni je przed przestymulowaniem (tj. nadmiarem bodźców).

Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze

To codzienne zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające rozwój umiejętności i zdolności dzieci. Dzięki specjalnie dobranym, radosnym zabawom, dzieci usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalą umiejętności językowe i uczą się współdziałania w grupie rówieśników. Maluszki, które nie wykazują jeszcze gotowości do uczestniczenia w zabawach organizowanych całą grupą w czasie tych zajęć bawią się indywidualnie z drugim nauczycielem. Zajęcia są wspaniałą okazją do aktywnego spędzenia czasu i dają dzieciom wiele radości. Stałym punktem dnia jest kontakt z literaturą dla najmłodszych. Nauczycielka czyta na głos ulubione bajki, wiersze, rymowanki i wyliczanki.

Zabawy swobodne w kącikach kreatywnych

Zabawa jest podstawową formą aktywności małych dzieci. Zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami nasi wychowankowie korzystają z kącików tematycznych, takich jak: dom, sklepik, lekarz, straż pożarna etc. Zaspokajając naturalną potrzebę działania, zdobywają doświadczenia, wzbogacają swój zasób wiedzy o otoczeniu, dzieci rozwijają własne zainteresowania i talenty, a także umiejętności społeczne. W trakcie zabaw indywidualnych, typowych dla wieku młodszego, dzieciom towarzyszy nauczyciel, inspirując i zachęcając do podejmowania nowych rodzajów aktywności.

Zajęcia i zabawy konstrukcyjne

Dzieci stawiają konstrukcje z klocków, szeregują elementy, budują i burzą budowle, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne maja na celu rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnienie pracy dłoni – palców i nadgarstków, usprawnianie procesów myślenia i koncentracji oraz ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Na zajęciach panuje atmosfera zabawy. Dzieci z przyjemnością śpiewają piosenki, wykonują proste ćwiczenia ruchowe, próbują gry na instrumentach, korzystają z różnych rekwizytów (chusty, piłki, grzechotki), słuchają nagrań z muzyką dziecięcą i klasyczną, uczą się muzycznych rymowanek.

Zajęcia plastyczne i kreatywne

Zajęcia mają na celu zachęcanie maluszków do tworzenia swoich pierwszych „dzieł”. Zapoznajemy naszych podopiecznych z różnorodnymi materiałami (m.in. farbami, kredkami, flamastrami, plasteliną, masą solną) i technikami plastycznymi. Dzieci poznają kolory, kształty, faktury, ćwiczą zmysły wzroku i dotyku. W ich pracy ważny jest sam proces tworzenia, a efekt końcowy jest sprawą drugorzędną.

Zabawy ruchowe

Codziennie prowadzone zabawy ruchowe zawierają różne elementy ruchów (np. bieg, skoki, przeskakiwanie niskich przeszkód, czworakowanie itp.). Zabawy zawsze mają fabułę, np. „jazda samochodem”, „przejście po wąskiej dróżce” czy „przeskakiwanie przez kałuże”. Podczas zabaw dziecko ćwiczy wszystkie partie mięśni, sprawność rąk i nóg, ćwiczy paluszki i chwytanie, uczy się panowania nad swoim ciałem i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczy zmysł równowagi.

Glottodydaktykę – edukację językową prof. B. Rocławskiego

Podczas codziennych zabaw maluszki stopniowo nabywają umiejętności niezbędne do późniejszej nauki czytania i pisania, m.in. bawią się głoskami, doświadczają pierwszych kontaktów z literami, uczą się poprawnego wybrzmiewania głosek, usprawniają paluszki i trenują prawidłowy chwyt narzędzia do pisania.

Dziecięcą Matematykę – edukację matematyczną prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one podstawę do tworzenia pojęć i umiejętności. Nauczycielki organizują wiele zabawowych sytuacji, podczas których maluszek – dyskretnie wspierany – samodzielnie odkrywa zasady rządzące matematyką, manipulując przedmiotami.

Zabawy z językiem angielskim

Realizowany w żłobku autorski program nauki języka angielskiego Choo Choo Train oparty jest na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej. Języka angielskiego uczymy metodą immersji, czyli „zanurzenia w języku”. Dzieci doświadczają języka poprzez działanie „tu i teraz”, w prawdziwych sytuacjach życiowych: podczas zabaw, posiłków, czynności samoobsługowych czy pobytu na powietrzu. Zabawy z językiem angielskim odbywają się codziennie, trwają ok. 15 – 20 minut i są prowadzone przez lektora.

Program etyki „Mały człowiek – Wielkie wartości”

Dużą wagę przywiązujemy do wprowadzania dzieci w świat wartości uniwersalnych, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra oraz odróżnianie dobra od zła w zakresie elementarnym. Nauczyciele nie definiują pojęć. Uczą dzieci wrażliwości i empatii poprzez zabawy, baśnie, opowieści, historyjki i scenki oraz zwykłe codzienne sytuacje. Zabawowymi metodami, wprowadzają dzieci w świat wartości, bazując na autorskim programie „Mały człowiek – Wielkie wartości” opracowanym przez p. Alicję Dorozińską – specjalistę ds. dydaktyki i wychowania Przedszkoli Ciuchci Puch Puch oraz Żłobków MiniCiuchcia. Program nauczania etyki kontynuowany jest w naszych przedszkolach.

Program „Mały Człowiek – Wielkie Wartości” został pozytywnie zaopiniowany przez Annę Ziemską – filozofa, wieloletniego nauczyciela etyki, twórcę „BajEtyki” (programu etyki na I poziomie edukacji), a także współtwórcę kompleksowego programu nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym „Ludzkie ścieżki”.

Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych

Nauka samodzielności w zakresie kształtowania nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych realizowana jest każdego dnia w oparciu o specjalnie opracowany program. Wczesne wspieranie maluszka w wykonywaniu czynności samoobsługowych, a także wzmacnianie i nagradzanie każdej podejmowanej próby, budują u dziecka poczucie własnej wartości i niezależności. Program obejmuje opanowanie czynności fizjologicznych bez lub z niewielką pomocą dorosłych, higienę osobistą, ubieranie i rozbieranie się, samodzielne jedzenie z zachowaniem podstawowych zasad savoire vivre’u, dbanie o porządek w najbliższym otoczeniu, a także kształcenie nawyków grzecznościowych.

Pedagogikę zabawy – Klanza

Chusta Klanzy – duża, okrągła chusta w kolorach tęczy – przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie oraz ciekawość dzieci. Zabawy prowadzone z jej użyciem, wykorzystujące ruch, taniec i gest, ułatwiają dziecku wejście w grupę i poznanie otoczenia, jak również umożliwiają wszystkim wspólną aktywność, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Profilaktyczne zabawy logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne są prowadzone codziennie w formie atrakcyjnych zabaw z wykorzystaniem słomek, piórek czy chrupek kukurydzianych. Ich celem jest usprawnianie narządów artykulacyjnych, kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania, ćwiczenia słuchowe oraz rozwijanie słownika dziecka.

Skandynawski model spędzania czasu na świeżym powietrzu

W naszych placówkach zależy nam, aby dzieci miały szansę wszechstronnego rozwoju, ekologicznego wychowania, a także życia blisko zieleni i natury. To właśnie dlatego na co dzień staramy się maksymalizować czas spędzany w ogrodzie i na placu zabaw. Nasi podopieczni na świeżym powietrzu bawią się, uczą, obserwują, eksperymentują, sadzą, malują, poszukują i odpoczywają. Budzimy ciekawość i zainteresowanie otaczającym nas światem. Głównymi zaletami czasu spędzonego na dworze jest promowanie zdrowego trybu życia, budowanie więzi między człowiekiem a naturą, możliwość wyładowania energii, rozwój umiejętności ruchowych (motoryka duża i motoryka mała), stymulowanie kreatywności, większy spokój, a także lepsza umiejętność skupienia i koncentracji.

Dlatego nawiązując do norweskiego powiedzenia „Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania”, prosimy o przygotowanie dzieciom strojów, w których będą mogły komfortowo spędzać czas w ogrodzie żłobka.

Informacja smogowa
W MiniCiuchci dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych podopiecznych. Dyrektor żłobka oraz nauczyciele monitorują komunikaty o stanie jakości powietrza na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przy użyciu specjalistycznych aplikacji. Dwa razy dziennie wywieszona zostaje na tablicy informacja o stanie jakości powietrza. Podopieczni MiniCiuchci korzystają ze spacerów tylko wtedy, gdy poziom jakości powietrza jest bardzo dobry, dobry lub umiarkowany.

Zobacz zdjęcia z pobytu na świeżym powietrzu.


Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najnowsze teorie i koncepcje:

„Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą skutecznego przekazywania informacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, aktywnego słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych.

„Nonviolent Communication (NVC)”  Marshalla B. Rosenbergaczyli porozumienie bez przemocy,  nazywane również językiem serca. Opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby, oraz na otwartym ich wyrażaniu.

Poglądy i teorie Jespera Julla – przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej.

Poglądy i teorie Marii Montessori i Reggio Emilia – w zakresie budowania otoczenia edukacyjnego wspomagającego rozwój dziecka oraz dialogu pedagogicznego dziecko-dorosły („pomóż mi zrobić to samemu”).

Założenia Billa Rogersa – w zakresie skutecznego nauczania i kierowania zachowaniem.

„Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania” prof. Bronisława Rocławskiego.

„Dziecięca matematyka” – edukacja matematyczna prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

„Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi; bazujące na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. Pokazuje, jak ważna jest sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Skłania do samodzielnego poszukiwania wyjaśnień i rozwiązań. Stawia na indywidualizację procesu nauczania.

Program kształcenia artystycznego – rozwija wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl