Edukacja przez zabawę

Nasze długoletnie doświadczenie pedagogiczne wskazuje, że najbardziej efektywna jest edukacja poprzez zabawę. Dlatego też proces wychowania i edukacji realizowany jest wyłącznie poprzez zabawę z wykorzystaniem metod aktywizujących. Stwarzamy maluszkom środowisko, które jest ciekawe i inspirujące, ale jednocześnie chroni je przed przestymulowaniem nadmiarem bodźców.

Wysokie kompetencje naszych nauczycieli zapewniają dziecku nie tylko optymalne warunki do indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach,  ale też atmosferę bezpieczeństwa, ciepła, życzliwości, a także pełnej akceptacji oraz szacunku.

Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najnowsze teorie i koncepcje: 

 • „Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania” Bronisława Rocławskiego;
 • „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • „Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi; bazuje na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. Pokazuje, jak ważna jest sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Skłania do  samodzielnego poszukiwania wyjaśnień i rozwiązań. Stawia na indywidualizację procesu nauczania;
 • „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona; „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą skutecznego przekazywania informacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, aktywnego słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych;
 • „Nonviolent Communication (NVC)”  Marshalla B. Rosenbergaczyli porozumienie bez przemocy,  nazywane również językiem serca. Opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby, oraz na otwartym ich wyrażaniu;
 • Poglądy i teorie Jespera Julla przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej;
 • Program kształcenia artystycznego – rozwija wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne.

Realizacja programu odbywa się poprzez:

 • Zabawy swobodne w kącikach tematycznych
 • Zabawy tematyczne oraz gry edukacyjno-wychowawcze
 • Kształtowanie nawyków higienicznych, porządkowych i grzecznościowych
 • Zabawy z językiem angielskim
 • Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne
 • Zajęcia rytmiczno-muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zabawy ruchowe
 • Profilaktyczne zabawy logopedyczne
 • Pedagogikę zabawy wg Klanzy
 • Glottodydaktykę
 • Dziecięcą matematykę
 • Spotkania ze sztuką

 

Zadzwoń: 22 490 24 24