Autorytety z dziedziny wychowania przedszkolnego i dydaktyki ogólnej rekomendują program Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch

Program przedszkola Ciuchcia Puch Puch jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356). Uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.


Celem naszego przedszkola jest wychowanie młodego człowieka:

● szczęśliwego,

● pełnego pasji w poznawaniu świata i otaczającej rzeczywistości,

● samodzielnego i zaradnego,

● troskliwego, odpowiedzialnego za siebie oraz otoczenie,

● otwartego na kulturową odmienność,

● który ma poczucie sprawczości, wyznacza własną drogę do realizacji celu i nią podąża,

● przygotowanego na najwyższym poziomie do kolejnych etapów edukacji. 


Autorski „Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch” został opracowany przez najlepszych pedagogów przedszkoli Ciuchcia Puch Puch pod kierunkiem doświadczonego specjalisty ds. dydaktyki i wychowania – Alicji Dorozińskiej. Jego głównym celem  jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, dlatego został wzbogacony o nowatorską metodę nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka” oraz „Dziecięca matematykę”  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwija jego  naturalne zdolności, talenty i predyspozycje. Nasz program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewską, autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego, oraz prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską, specjalistę ds. dydaktyki ogólnej.

Treści programu obejmują następujące obszary:

●  Edukacja językowa

●  Edukacja matematyczna

●  Edukacja przyrodniczą

●  Edukacja emocjonalno-społeczna

●  Edukacja artystyczna

●  Edukacja zdrowotna

●  Profilaktyka logopedyczna

●  Projekty edukacyjne

●  Programy indywidualne

●  Zajęcia dodatkowe


Nauczyciele korzystają z najnowszej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej najnowsze teorie i koncepcje:

„Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish – metody komunikowania się, które pozwalają dziecku stać się bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie poczucia własnej wartości i akceptacji samego siebie. Uczą skutecznego przekazywania informacji w relacjach dziecko – dorosły, rozumienia dziecka, jego uczuć i potrzeb, aktywnego słuchania, a także budowania silnych więzi emocjonalnych.

„Nonviolent Communication (NVC)”  Marshalla B. Rosenbergaczyli porozumienie bez przemocy,  nazywane również językiem serca. Opiera się na obserwacji i rozpoznawaniu potrzeb i uczuć – swoich i drugiej osoby, oraz na otwartym ich wyrażaniu.

Poglądy i teorie Jespera Julla – przede wszystkim te odnoszące się do przyjaznego, pełnego szacunku wspierania dziecka, bycia z dzieckiem w otwartym dialogu uwzględniającym pragnienia, marzenia i potrzeby zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej.

Poglądy i teorie Marii Montessori i Reggio Emilia – w zakresie budowania otoczenia edukacyjnego wspomagającego rozwój dziecka oraz dialogu pedagogicznego dziecko-dorosły („pomóż mi zrobić to samemu”).

Założenia Billa Rogersa – w zakresie skutecznego nauczania i kierowania zachowaniem.

„Glottodydaktyka – nauka czytania i pisania” prof. Bronisława Rocławskiego.

„Dziecięca matematyka” – edukacja matematyczna prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

„Neurodydaktyka” – nauczanie przyjazne mózgowi; bazujące na ciekawości poznawczej dzieci w oparciu o aktywności i emocje. Pokazuje, jak ważna jest sprzyjająca uczeniu się atmosfera. Skłania do samodzielnego poszukiwania wyjaśnień i rozwiązań. Stawia na indywidualizację procesu nauczania.

Program kształcenia artystycznego – rozwija wrażliwość oraz zdolności twórcze i ekspresyjne.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl