Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka

Ważne dla nas jest indywidualne podejście do każdego dziecka.

Dla nauczycieli przedszkoli Ciuchcia Puch Puch ważny jest rozwój wszystkich podopiecznych, zarówno tych wykazujących wolniejsze tempo przyswajania wiedzy, jak i tych przejawiających wyjątkowe uzdolnienia. Nasz program uwzględnia indywidualne różnice rozwojowe dzieci, a nauczyciele posiadają pełną wiedzę, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy wychowanek.

Efektywność wspomagania rozwoju zależy od korzystnego dostosowania treści kształcenia do możliwości oraz potrzeb rozwojowych dziecka. Nasi nauczyciele układają odpowiednio ukierunkowane działania, opracowując dla każdego dziecka indywidualną ścieżkę nauki, wspomagającą jego rozwój.

Dodatkowo nasze specjalne otoczenie edukacyjne zostało przygotowane w taki sposób, by wspierać dzieci w indywidualnych poszukiwaniach swoich zainteresowań i kierunków. Otoczenie sprzyja niezależności i swobodnemu podejmowaniu decyzji. Konkretny materiał edukacyjny pozwala dziecku uczyć się i przyswajać wszystko, czego w danym momencie potrzebuje.

Zabawy swobodne w otoczeniu edukacyjnym są stałym elementem dnia w każdej grupie wiekowej. Korzystając z kącików kreatywnej zabawy, dzieci z własnej inicjatywy podejmują różnorodną, swobodną aktywność. Zaspokajając naturalną potrzebę działania, zdobywają doświadczenia, wzbogacają swój zasób wiedzy o otoczeniu, rozwijają zainteresowania i talenty, a także doskonalą umiejętności społeczne. W kącikach tematycznych dzieci, przy wsparciu i opiece nauczyciela, rozwijają też niezbędne umiejętności w zakresie edukacji artystycznej, językowej, matematycznej i przyrodniczej, a także integrują zmysły i doskonalą umiejętności praktyczne.

Otoczenie dziecka wyposażone jest w optymalną, dostosowaną do wieku naszych podopiecznych liczbę zabawek, przyborów i akcesoriów do zabaw tematycznych. Zabawki i pomoce dydaktyczne są wymieniane i uzupełniane w ciągu roku, zgodnie z zainteresowaniami dzieci.

W salach, zależnie od potrzeb grupy, znajdują się:

Kąciki umiejętności praktycznych – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy do realizacji zadań życia codziennego m.in. w kąciku domowym, kuchennym, sklepowym, teatralnym lub samochodowym.

Kąciki zmysłów – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy do zabaw integrujących zmysły w kącikach sensorycznym, manipulacyjnym, konstrukcyjnym, majsterkowicza.

Kąciki matematyczne – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy do działań rozwijających lub utrwalających kompetencje matematyczne.

Kąciki językowe – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy do rozwoju kompetencji językowych w kącikach glottodydaktycznym, języka angielskiego, czytelniczym.

Kąciki artystyczne – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy do kreatywnego rozwoju artystycznego dostępna dla dzieci w kąciku plastycznym.

Kąciki makro- i mikroświat – przestrzeń wyposażona w materiały i elementy, w której dzieci mogą kształtować i rozwijać zainteresowanie fauną i florą, m.in. w kącikach przyrodniczym lub geograficznym; nasi podopieczni mogą korzystać z mikroskopów i lup jak również tworzyć i prowadzić hodowle roślin i zwierząt.

 

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl